Vannforvaltning i Norge

Å ha et godt vannmiljø er essensielt hvis vi skal kunne bruke vannet og samtidig være i stand til å ta vare på miljøet. Slik sikrer vi at fremtidige generasjoner kan dra samme nytten av vassdragene og andre ferskvannskilder vi har tilgang til nå. Våre etterkommere må også få gleden av en natur som er rik på dyreliv, planter og rent vann som kan forvaltes.

Vannforskriften er det viktigste redskapet i vannforvaltningen. Det primære målet til vannforskriften er å sørge for at vannet blir brukt på en måte som er bærekraftig. Fokus rettes mot miljøvennlig bruk av vann i elver og innsjøer, i grunnvann og kystvann. For å sørge for at miljøstanden er god, iverksettes det tiltak for å forbedre tilstanden der det måtte trengs.

Et viktig aspekt ved vannforvaltningen er å se på vann som levende økosystemer der alt vann i ulike habitat henger sammen. Derfor må vi se sammenhengen mellom innsjøer, elver, kystvann og grunnvann.

Et godt vannmiljø med god kvalitet på vannet, er som kjent livsnødvendig for at arter skal være livskraftige. Derfor ønsker mange å bidra til et bedre vannmiljø. Miljødirektoratet har bare i år gitt 20 millioner i tilskudd for å forbedre, bevare og gjenopprette vannmiljøet der det er behov. I tillegg har direktoratet gitt penger til utredninger, opplysningsarbeid, kartlegging, tilrettelegging og organisering rundt arbeidet i vannområdene.

I 2016 ble ulike forvaltningsplaner som inkluderte tiltaksprogram godkjent. Målet er at regionale vannlokaliteter skal være i god stand, og planen skal veilede planarbeidet i de ulike kommunene i landet.

mts_schema